Polityka prywatności

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

     1.1. F.H.U. Farby i lakiery „Akryl” Waldemar Łykowski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez , NIP 8931009697, REGON 910330902- w przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez F.H.U. Farby i lakiery „Akryl” Waldemar Łykowski.

  1. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

    2.1. F.H.U. farby i lakiery „Akryl” Waldemar Łykowski

           a) 87-600 Lipno, ul. Przekop 18

           b) kom. 605-851-250

           c) e-mail: akryl-lykowski@wp.pl

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 sieprnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty przetwarzające świadczące w imieniu i na rzecz administratorów danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodach, które Pani/Pan wyrazi.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: do czasu odwołania przez panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Posiada pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a od 25.05.2018 r. prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Posiada pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez któregokolwiek z Administratorów danych osobowych. Sprzeciw może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: akryl-lykowski@wp.pl lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby tego administratora danych, którego żądanie dotyczy.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochrone danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  5. Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi kontakt z Panią/Panem w celach marketingowych i profilowanie Pani/Pana danych w celach marketingowych.
[user_consent_state]

Menu